PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

Behandling af oplysninger.

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler

og behandler Ørelægerne i Holstebro Midtby en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine, personoplysninger.

 

Typer af oplysninger.

 • Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanning svar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.


Formål.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
   
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
   
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
   
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehus laboratorier
   
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
   
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
   
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
   
 • Afregningsformål
   
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
    
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
    
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger herunder,  men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
    
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
    
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
    
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
    
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
    
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning


Frivillighed.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du

er ikke forpligtet til, at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os

personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle

tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.


 

Kilder.

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger, i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.Videregivelse af personoplysninger.

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
   
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Socialemyndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil, ifølge gældende lovgivning.
   
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
   
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen, er sendt.
   
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
   
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
   
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddel styrelsen, via receptserveren.
   
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
   
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
   
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 •  Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),
  mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør afdatabeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
   
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige, patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse omsundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens, kap. 9.
   
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
   
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne iSundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
   
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned tilregionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 ogsundhedsloven.
   
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne iSundhedslovens, kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Særligt, kap. 3.
   
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
   
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
   
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
   
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
   
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.


Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 


Brug af databehandlere.

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem, på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler er p.t.

 • EG Clinea
 • Omilon (talegenkendelse)
 • Ears.dk (audiometri og tympanometriudstyr)

  

Opbevaringsperiode.

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
 


Dine rettigheder.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


 

Kontakt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 32 22 21 10.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Ørelægerne i Holstebro Midtby

Janne Andersen og Larry Højgaard Kristiansen

Sønderlandsgade 9 2., 7500  Holstebro